2006/Nov/07

>>>>>>> >> > >> >> 1.เธอกำลังอ่านเมลของฉัน

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >> 2.เธออ่านข้อ1จบไปแว้ว

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> >

>>>>>>> >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >> 3.เธอกะลังคิดว่ามันฮายังงัย

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >>

>>>>>>> > >> >> 4.เหมือนเธอจะโดนหลอก

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >> 5.เธอเริ่มคิดว่าจาด่าฉันยังไง

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> >

>>>>>>> >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >> 6.เธอเครียด

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >> 7.เธอเครียดมากๆ

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >>

>>>>>>> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >> 9.เธอเครียดสุดๆโคดๆ

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >> 10.เธอเครียดจนเธอลืมดูว่าไม่มีข้อ8

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> >

>>>>>>> >> >

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >> 11.เธอหันไปดูว่าไม่มีจิงป่าว

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >> 12.เธอเลื่อนกลับมาอีกแล้ว เหอๆ

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> >

>>>>>>> >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >> 13. เธอเริ่มเลื่อนลงแล้ว

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> >

>>>>>>> >> >>

>>>>>>> >> > >> >> 14. เธอเลื่อนลงอย่างเร็ว อย่างเร็ว

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >> 15. และก็ เร็ว เร็ว......

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> >

>>>>>>> >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >> 16. เร็วมาก ๆ

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >> 17. เร็วจนไม่รู้ว่าข้อ 13 นั้นมี 2 ข้อ....

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> >

>>>>>>> >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>

>>>>>>> >> > >> >>